...aj vďaka Vám chránime životné prostredie predajom Refurbished a Renew produktov už dvanásť rokov!

Všetky Remarketed produkty do 24 hod.
Z  D  A  R  M  A
Ostatné za poplatok
2,90Eur bez DPH.

Recyklačný fond


 

nalepka recyklacia Tento symbol na výrobku alebo jeho balení označuje, že daný výrobok sa nesmie likvidovať s domovým odpadom.    Povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať vyradené zariadenie v zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu vyradených elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia vyradených zariadení prispieva k ochrane prírodných zdrojov a zabezpečuje, že recyklácia sa vykonáva spôsobom chrániacim ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o zberných miestach na recyláciu vyradených zariadení Vám poskytne miestne zastupiteľstvo, spoločnosť zabezpečujúca odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste si výrobok zakúpili.

Certifikát MB TECH BB s.r.o. o registrácii vrámci Recyklačného fondu Bratislava

certifitkat
Systém NaturPack

Systém NATURPACK je jeden z najdokonalejších systémov v oblasti zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, vyznačujúci sa vysokou transparentnosťou, ktorý je otvorený pre všetky zainteresované osoby či už v procese zberu, zhodnotenia alebo recyklácie, vrátane povinných osôb. Systém NATURPACK je funkčný systém, ktorý garantuje všetkým zúčastneným stranám splnenie zákonných povinností a to za veľmi prijateľných finančných podmienok.

Prejavom dôvery vo funkčnosť a transparentnosť systému je prijatie spoločnej deklarácie významných recyklátorov a významných zberových spoločností na Slovensku o úzkej spolupráci pri budovaní systému NATURPACK.