Reklamační řád

Velkoobchod

Reklamační řád

Soubor je možné stáhnout ve fomátu: ( DOCX )

Společnost MB TECH BB s.r.o., se sídlem Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 622 524, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka číslo: 8822/S (ďalej len “MB TECH BB s.r.o.” nebo „prodávající“) vydává v souladě s ustanoveními zákona č. 40/1964 Zb. Občanský zákonník (dále jen „Občanský zákonník“) a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), tento reklamační řád (dále jen "Reklamační řád").

1. Úvodní ustanovení

 • Tento Reklamační řád se vztahuje na kupní smlouvu uzavřenou mezi společností MB TECH BB s.r.o. a kupujícím – spotřebitelem (dále na účely tohoto reklamačního řádu jen jako „kupující“) na základě objednávky a její akceptování podle podmínek upravených ve Všeobecných prodejních podmínkách společnosti MB TECH BB s.r.o. přístupných na webových stránkách mbtech.sk (dále v textu jen jako „VPP“) (dále jen "Smlouva").
 • Kde se v tomto Reklamačním řádu používají pojmy "kupující" a "prodávající" rozumějí se tím strany smlouvy.
 • Reklamační řád upravuje práva a povinnosti kupujícího v případě dodaní výrobku společností MB TECH BB s.r.o. jako prodávající v rozporu se Smluvou, záruční podmínky a podmínky uplatnění nároků z vad zakoupeného výrobku.

2. Záruka

 • Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí výrobku kupujícím. Záruční doba je u všech výrobků 24 měsíců ode dne převzetí výrobku kupujícím, pokud není dále uvedeno jinak, případně pokud společnost MB TECH BB s.r.o. nestanoví delší záruční dobu.
 • Delší záruční doba může být stanovená v tomto Reklamačním řádu, v uživatelské příručce, nebo vyznačená na faktuře přiloženého výrobku.
 • U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady je záruční doba 24 měsíců, prodávající dává záruku avšak nezodpovídá za vadu, při které byla dojednána nižší cena. Při použitých věcech je záruční doba 12 měsíců (§ 620 ods. 2 Občanského zákonníka) a prodávající nezodpovídá za vady vzniknuté jejich použitím, nebo opotřebením. Použité věci jsou ze strany prodávajícího viditelně označené jako použité a je při nich uvedená informace o jejich zkrácené záruční době.
 • Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodnou manipulací, nesprávným použitím, opotřebením, nebo neodborným skladovaním výrobku kupujícím, nebo třetí osobou.
 • Prodávající poskytuje záruku za vady výrobku následovně:
  • množstevní vada - vady výrobku spočívají v dodání menšího než dohodnutého množství výrobku - kupující je povinný tohle oznámit prodávajícímu nejdřív při přebírání výrobku, jinak jeho nároky z vad zanikají. Pokud kupující, nebo jim pověřená osoba podepíše dodací list, resp. jinou listinu, potvrzení dodání výrobku, a neuvede na něj tuto vadu výrobku, platí právní fikce, že výrobek byl kupujícímu dodaný v dohodnutém množství,
  • viditelné mechanické poškození výrobku včetně nevhodného obalu, škrábance a ostatní zjevné vady, které jsou viditelné přímo při dodaní výrobku – kupující je povinný tyto vady oznámit prodávajícímu (ne osobě dodávaný výrobek) nejpozději při přebírání výrobku, jinak jeho nároky z vad zanikají. Pokud kupující podepíše dodací list, resp. jinou listinu, potvrzení o dodání výrobku, a neuvede na něj tento druh vad výrobku, platí , že výrobek byl kupujícímu dodaný bez zjevných závad,
  • vady zjistitelné při rozbalení výrobku - kupující je povinný všechny zjevné vady výrobku, které jsou zjistitelné po jeho rozbalení, bezodkladně oznámit prodávajícímu a nesmí s výrobkem dále nakládat a používat ho,
  • pro výrobek, který je možné zapnout, nebo uvést do provozu, platí, že jakékoliv vady, které jsou zjistitelné vyzkoušením výrobku se považují za zjevné vady. Strany se dohodly, že kupujícíci je povinný odzkoušet funkčnost výrobku, a to např. jeho zapnutí, nebo uvedením do provozu nejpozději den nasledujícího dne po dni dodání výrobku a v této lhůtě písemně uplatnit u prodávajícího zjištěné vady výrobku. Po této lhůtě nároky z vad zjistitelných zapnutím, nebo vyzkoušením výrobku zanikají,
  • vady nezjistitelné jinak než používáním, nebo instalací výrobku – jedná se o skryté vady, které je kupujující oprávněný a povinný uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 7 dní od zjištění vady, nebo za dodržení odborné péče mohl zjistit; po uplynutí této lhůty nárok kupujícího na nároky kupujícího z těchto vad výrobku zanikají.
 • Pokud prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodaný výrobek, záruku poskytne prohlášením o trvání záruční doby v samostatném záručním listě. Pokud prodávající neodevzdá spolu s výrobkem záručný list platí, že prodávající neposkytnul kupujícímu na výrobek záruku. Záruka, pokud je poskytnutá, tak se vztahuje jen na skryté vady. Prodávající může ustanovit o záruce, vadách výrobku a uplatnění vad bližší jednostranně upravit v záručním listě, přitom kupující bere na vědomí, že takovýto záručný list, je pro kupujícího závažný.

3. Nároky z vad

 • V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být výrobek řádně používaný, nebo může být používaný jen částečně, a je možné tuto vadu odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. Namísto odstránění vady může kupující požadovat výměnu výrobku, nebo pokud se vada týká jen součástí věci, výměnu součásti, pokud tím společnosti MB TECH BB s.r.o. nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu výrobku, nebo závažnost vady.
 • V případě vady, které není možné odstranit a které brání tomu, aby mohl být výrobek řádně používaný jak výrobek bez vady a v případech stanovených příslušným právním předpisem, má kupující právo na výměnu výrobku, nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Ty stejné práva má kupující i v případě, pokud jde sice o odstránitelné vady, výrobek ovšem nemůže být řádně užívaný z důvodu opětovného vyskytnutí se vady, nebo z důvodu většího počtu vad na zakoupeném výrobku.
 • Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání výrobku, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku. Pokud má kupující právo na výměnu výrobku, nebo právo na odstoupení od smlouvy, záleží na kupujícím, který z těchto práv si uplatní. Pokud si zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit. Práva ze zodpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zanikají, pokud se neuplatnili v záruční době.

4. Reklamace

 • Kupující může uplatnit reklamaci osobně přímo v sídle prodávajícího u příslušného reklamacemi pověřeného pracovníka kterýkoliv den po celou dobu otevírací doby daného provozu, písemně, odesláním na poštovní adresu sídla společnosti nebo prostřednictvím e-mailu, na níže uvedené kontaktní údaje.
 • Prodávající nebo prodávajícím pověřený zaměstnanec na vyřizování reklamací určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží, kupující může být informován o stavu reklamace, která se bude dále posuzovat individuálně na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. V případě vyřízení reklamace vyžadující složité technické zhodnocení věci ve lhůtě kratší než 30 dní, bude kupující o této skutečnosti informován a bude mu umožněno osobní vyzvednutí zboží nebo mu bude zboží doručeno rozvozem prodávajícího bezplatně.
 • Při uplatnění reklamace je třeba prokázání následujících skutečností:
  • že kupující koupil výrobek od společnosti MB TECH BB s.r.o. a za jakou cenu; za tímto účelem prokázání kupující předloží platný doklad o koupi zboží s vyznačeným datem zakoupení zboží dokazující nákup reklamovaného zboží u společnosti MB TECH BB s.r.o. (Zejména faktura, příjmový pokladní doklad, dodací list, jiné, ...),
  • že se na výrobku v záruční době vyskytla vada (a nejedná se o vadu na kterou se záruka ve smyslu tohoto Reklamačního řádu, uživatelské příručky výrobce zboží nebo platných právních předpisů nevztahuje),
  • neprodlené oznámení vady zboží prodávajícímu a bezodkladné doručení vadného zboží prodávajícímu na adresu sídla prodávajícího na náklady kupujícího, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak a
  • v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než obecná - 24 měsíční, kupující prokáže, že se vada vyskytla v záruční době. Za tím účelem předloží kupující řádně a čitelně vyplněný záruční list, na kterém je uveden datum prodeje, typ výrobku, razítko prodejny a podpis prodavače. Ve zvláštních případech, kdy je delší záruční doba známa prodávajícímu, nemusí od kupujícího požadovat na její prokázání předložení záručního listu.
  • Kupující je povinen při reklamaci dostatečně označit reklamované zboží a co nejpodrobněji popsat vadu zboží a stejně uvést všechny kontaktní údaje kupujícího, a to za účelem komunikace v průběhu procesu reklamace.
 • V případě nesplnění kterékoliv z výše uvedených podmínek ze strany kupujícího je prodávající oprávněn neuznat reklamaci, resp. zamítnout reklamaci. Na základě dohody prodávajícího a kupujícího tak může být následně vzhledem k neuznání / zamítnutí reklamace proveden pozáruční servis, a to za poplatek dle ceníku zveřejněného na stránce mbtech.sk a fakturován jako pozáruční servis.
 • Prodávající vydá kupujícímu při uplatnění reklamace potvrzení. Prodávající vydá o vyřízení reklamace písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • Po určení způsobu vyřízení reklamace je MB TECH BB s.r.o. povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty na vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit (právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz - odstoupení od Smlouvy).
 • V případě reklamace zboží uplatněné během prvních 12 měsíců od koupě, může MB TECH BB s.r.o. vyřídit reklamaci zamítnutím, pouze na základě odborného posouzení. Prodávající poskytne spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Pokud MB TECH BB s.r.o. zamítne reklamaci zboží uplatněnou po 12 měsících od koupě, je povinen v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud zákazník odborným posouzením prokáže zodpovědnost MB TECH BB s.r.o. za vady zboží, může reklamaci uplatnit znovu.
 • Pokud dojde k výměně vadného zboží za nové, začne běžet záruční doba od převzetí nového zboží. V případě, že byla vyměněna součástka na věci začne běžet záruční doba vztahující se na tuto novou součástku od převzetí této nové součástky. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, pokud se neuplatnili v záruční době.
 • Na reklamaci zboží se vztahují ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
 • Při manipulaci, používání, přepravě a skladování zboží je kupující povinen dbát pokynů uvedených v uživatelské příručce výrobce zboží, která může být kupujícímu přístupná na webové stránce mbtech.sk. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím co nejdříve zkontrolovat, přičemž kontrolu je třeba provést tak, aby vady, které lze zjistit při přiměřené odborné prohlídce, byly zjištěny, co nejdříve. Kupující je povinen následně všechny takto zjištěné vady neprodleně oznámit prodávajícímu. Vady, které se projeví později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu stejně bez zbytečného odkladu.

Přihlášení

Chybný email, heslo nebo neregistrovaný uživatel.

Třídy a označení produktů

Technický stav všech námi prodávaných produktů je 100%. Pro všechny námi prodávané produkty platí plná záruka jako na nové produkty.

Rozdělení baterií Refurbished notebooků do tříd na základě testování speciálním zátěžovým testem:

NB

nová baterie (** Záruka na kapacitu 12 měsíců)

VD

70 - a víc min.  (*   Záruka na kapacitu 90 dní)  (bežná práce - Internet a MS Office)

DB

30 - 70min.    (*   Záruka na kapacitu 60 dní)  (bežná práce - Internet a MS Office)

SB

15 - 30min.    (*   Záruka na kapacitu 30 dní)  (bežná práce - Internet a MS Office)

BB

(v notebooku je baterka, ale je špatná  -  nefunkční)

Rozdělení Refurbished notebooků do kosmetických tříd:

A- Trieda

Nejprodávanější třída, garance dobrého vzhledu. Minimální kosmetické vady (drobný škrábanec na plastu,...). Ekvivalentní několika týdennímu použití. Displej je v 100% stavu, jako nový.

B+ Trieda

Displej notebooku v 100% stavu, avšak notebook vykazuje větší stopy předešlého užívání a kosmetické vady jsou viditelnější. Hardware 100% stav.

B Trieda

Víc viditelné kosmetické vady na plastech a displeji. Zařízení je samozřejmě 100% funkční a vady nemají vliv na technický stav produktu. Detailní fotky produktů najdete v Galerii, kde si vyhovující kus můžete rovnou objednat.

Rozdělení Refurbished monitorů do kosmetických tříd:

A Trieda

Displej 100% stav, viditelné známky použití mohou být jen na plastech.

A- Trieda

Minimální kosmetické vady na displeji, které lze při bežné práci těžko identifikovat (vadný pixel, škrábanec), známky použití povolené i na plastech.

B+ Trieda

Větší kosmetické vady na displeji (například větší škrábanec, víc vadných bodov, větší flek) avšak nepřekáží při práci a jsou plně použitelné

B Trieda

Značné poškození displeje, plastů, například pixelové pásy, velké škrábance a podobně. Využitelné na méně používaných místech, například k serverům atd. Velké cenové zvýhodnění. V Galerii daného kusu najdete detailní fotky i možnost objednat.

Rozdělení Refurbished all in one do kosmetických tříd:

A Trieda

Displej 100% stav, minimální kosmetické vady.

A- Trieda

Minimální viditelné drobné vady na pohledové části. Větší kosmetické vady přípustné na nepohledových stranách (vzadu, zboku).

B+ Trieda

Menší kosmetické vady i na displeji (nepřekáží při práci), viditelnější kosmetické vady i na pohledových stranách.

B Trieda

Větší kosmetické vady na displeji (nepřekáží při práci), poškození plastů mohou být větší (prasknuté, odlomené), vysoké cenové zvýhodnění! V Galerii daného kusu najdete detailní fotky i možnost objednat.

Rozdelení Renew produktů:

G GOOD

Produkt ve 100% stavu. Žádné známky použití, v originálním balení.

S SILVER

Produkt ve 100% stavu. Bez viditelnějších stop jakéhokoliv používaní, chybí jen původní obal. Plná záruka jako na nové.

B BRONZE

Může obsahovat jemné, málo viditelné škrábance, vzniklé při Remarketed procesu.Cenové zvýhodnění. Plná záruka jako na nové.

B- BRONZE-

Viditelnější známky předešlého používaní, viditelnější škrábance. Drobné škrábance mohou být na displeji, bez fleků. Informujte se o stavu u vašeho prodejce. Největší cenové zvýhodnění. Plná záruka jako na nové.

Reklamační podmínky

Záruka sa vztahuje na chyby materiálu, nebo technické chyby, které vzniknou při výrobě zařízení.

Reklamační podmínky

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:
zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zák.č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Pro zlepšení kvality našich stránek používáme cookies. Tím, že pokračujete v prohlížení stránek bez změny nastavení Vašeho prohlížeče, souhlasíte s jejich používáním. Více o používání souborů cookies.