Všeobecné prodejní podmínky

Velkoobchod

Všeobecné prodejní podmínky

Soubor je možné stáhnout ve formě PDF: ( PDF )

1. Všeobecné ustanovení

 • Tyto Všeobecné prodejní podmínky (dále jako „VPP“) provozovatele obchodu MB TECH BB s.r.o., se sídlem Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 622 524, zapsaným v Obchodním registru Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka číslo: 8822/S (dále jen „prodávající“) se vztahuje na všechny vztahy, které vznikají při prodeji výrobku prodávajícímu zákazníkovi prostřednictvím internetového obchodu. Zákazníkem může být fyzická osoba (dále jako „kupující“). Tyto obchodní vztahy se dále řídí zákonem č. 40/1964 Z. z. Občanský zákonník (dále jako „Občanský zákonník“), zákonem č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Zb. o přístupech ve znění nejnovějších předpisů a zákonem č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji výrobku, nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku, nebo smlouvy uzavřené mimo prodejní prostory prodávajícího (dále jako „zákon o ochraně spotřebitele“).
 • Výsloveně se vylučuje aplikace jakýchkoliv jiných podmínek kupujícího uvedeného v objednávce, jiném dokumentu, zprávě, nebo e-mailu kupujícího, který v rozporu s tímto VPP.
 • Kupující dává souhlas s těmito podmínkami odkliknutím příslušného políčka před odesláním objednávky na internetové stránce prodávajícího mbtech.sk. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl obeznámený s tím, že s podáním objednávky a součastí objednávky je povinnen zaplatit cenu objednávaného výrobku.

2. Uzavření smlouvy - objednávka

 • Kupní smlouva na základě, které je realizovaný prodej výrobku prodávajícímu ke kupujícímu vzniká na základě potvrzení objednávky kupujícího ze strany prodávajícího. Objednávku výrobku uskuteční kupující prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře uvedeného na internetové stráce prodávajícího mbtech.sk Odeslaná objednávka je pro kupujícího, který je spotřebitel, závazným momentem je odeslání prodávajícímu, avšak není tím dotknuté ustanovení § 7 ods. 5 zákona o ochraně spotřebitele. Objednávka musí obsahovat minimálně následující údaje: identifikační údaje kupujícího v rozsahu křestního jména, příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt, název výrobku, přesná specifikace výrobku, množství objednaného zboží, presné místo dodání výrobku (adresa doručení), způsob přepravy a způsob úhrady kupní ceny.
 • Prodávající si vyhrazuje právo z vážných důvodů (pokud prodávající nemá požadovaný výrobek na skladě, resp. nedokáže požadovaný výrobek obstarat, případně ho dodat kupujícímu v požadovaném množství ) neakceptovat objednávku kupujícího, nebo zrušit už potvrzenou objednávku kupujícího, o čem bude kupujícího informovat (telefonicky, písemně, e-mailem).
 • Pokud je kupující spotřebitelem, neoddělitelnou součástí kupní smlouvy je informace pro zákazníka, kterou prodávající poskytuje kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy.

Platební podmínky

 • Kupující je povinný za výrobek, kterého objednávka byla prodávajícím akceptována, zaplatit kupní cenu platnou v čase potvrzení objednávky prodávajícímu, a to řádně a včas.
 • Kupní cena za výrobek je cena uvedená na internetové stránce prodávajícího mbtech.sk k vybranému výrobku. Kupní cena je uvedená s DPH. K takto určené kupní ceně budou připočítány náklady na dopravu výrobku kupujícího (dále jako „Kupní cena“).
 • Kupní cenu uhradí kupující prodávajícímu přímo při převzetí výrobku v hotovosti nebo převodem na účet.

4. Dodací podmínky

 • Dodání výrobku prodávajícímu se realizuje rozvozem, nebo expresní zásilkovou službou (kurýrem) na adresu kupujícího určenou v objednávce.
 • Prodávající dodá kupujícímu výrobek zpravidla do 7 pracovních dní od potvrzení objednávky kupujícího, pokud se výrobek objednaný kupujícím nachází na skladě prodávajícího. Když prodávající nemá výrobek objednaný kupujícím v čase objednání na skladě, oznámí prodávající kupujícímu termín, v kterém bude výrobek kupujícímu dodaný. Pokud výrobek není možný dodat kupujícímu ve lhůtě 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky kupujícího prodávajícímu, prodávající o této skutečnosti informuje kupujícího. V případě zmeškání prodávajícího s dodáním výrobku podle předcházející věty je kupující oprávněný od smlouvy odstoupit, nebo je oprávněný dohodnout se s prodávajícím na novém termínu dodání výrobku. Kupující je oprávněný využit u prodávajícího službu expresního dodaní výrobku do 24 hodin od potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím, který je zpoplatněný ve smyslu ceníku prodávajícího, platného v čase potvrzení objednávky kupujícího prodávajícímu. Pokud se prodávající dostane do zpoždění s dodaním výrobku kupujícímu a kupující neodstoupí od smlouvy, je oprávněný prodávajícího požádat o využití expresní dodání výrobku. V případě podle předcházející věty je prodávající oprávněný doručit kupujícímu výrobek expresní službou na vlastní náklady.
 • Dodání výrobku je ze strany prodávajícího splněno:
  • odevzdaním výrobku kupujícímu v místě dodání, pokud přepravu výrobku obstarává prodávající,
  • odevzdaním výrobku prvnímu dopravci určenému kupujícímu na přepravu, nebo odesláním výrobku kupujícímu,
  • umožněním kupujícímu koupit si výrobek v prostorách prodávajícího v otervíracích hodinách prodávajícího.
 • Při dodání výrobku je kupující povinný řádně zkontrolovat správnost a úplnost dodaného výrobku ve smysle článku 5 VPP. Na pozdější nahlášení nedostatků zjištěných při převzetí výrobku prodávající nebude přihlížet. V případě nepřevzetí doručeného výrobku hradí kupující oprávněné náklady vzniknuté prodávajícímu v plné výši. V případě, že kupující je spotřebitelem, tímto dojednáním není dotknuté ustanovení § 10 ods. 3 zákona o ochraně spotřebitele. Pokud kupující nepřevezme výrobek ani do 30 dní od výzvy k převzetí výrobku ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněný od Smlouvy odstoupit. Převzetí výrobku potvrdí kupující podpisem dodacího listu, kde zároveň čitelně uvede své jméno a přijmení. Pokud dodací list nebyl z jakéhokoliv důvodu vyhotovený, převzetí výrobku potvrdí kupující podpisem faktury, která v tomto případě slouží, jako dodací list. Pokud není mezi prodávajícím a kupujícím písemně dohodnuté jinak, přechází vlastnické právo a nebezpečí škody výrobku na kupujícího v okamžiku převzetí výrobku od prodávajícího. V případě zmeškání kupujícího s převzetím výrobku, přechází nebezpečí škody výrobku na kupujícího prvním dnem zmeškáním kupujícího s převzetím výrobku.

5. Záruční podmínky a zodpovědnost za vady

 • Výrobek je vyráběný s najvětší starostlivostí za uplatnění najlepších materiálů a technoligií.
 • Prodávající poskytuje na zboží záruku 24 měsíců s výjimkou prodeje na IČO, kde je záruka 12 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne převzetí zboží.
 • Prodávající poskytuje záruku za vady výrobku následnovně:
  • množstevní vady - vady výrobku spočívají v dodaní menšího dohodnutého množství výrobku - kupující je povinný tyto vady oznámit prodávajícímu hned při přebírání výrobku, jinak jeho nároky z vad zanikají. Pokud kupující podepíše dodací list, resp. jinou listinu, potvrzuje dodání výrobku, a neuvede na něj tento druh vad výrobku, platí právní fikce, že výrobek byl kupujícímu dodaný v dohodnutém množství,
  • viditené mechanické poškození výrobku včetně nevhodného obalu a škrábanců a ostatní zjevné vady, které jsou viditelné přímo při dodání výrobku – kupující je povinný tyto vady oznámit Prodávajícímu co nejdřív při přebírání výrobku, jinak jeho nároky z vad zanikají. Pokud kupující podepíše dodací list, resp. jinou listinu, potvrzuje dodání výrobku, a neuvede na něj tento druh vad výrobku, platí, že výrobek byl kupujícímu dodáný bez zjevných vad,
  • vady zjistitelné při rozbalení výrobku - kupující je povinný všechny zjevné vady výrobku, které jsou zjistitelné po jeho rozbalení, bezodkladně oznámit prodávajícímu a nesmí s výrobkem dále nakládat a používat ho
  • vady nezjistitelné jinak než při používaní výrobku – jedná se o skryté vady, které je kupující oprávněný a povinný uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich jsou zjištění, nejpozději do 7 dní od zjištění vady, nebo za dodržení odborné péče mohl zjistit; po uplynutí této lhůty nárok kupujícího na nároky kupujícího z těchto vad výrobku zanikají.
 • Všeobecnou povinností kupujícího je zacházet s výrobky podle pokynů, které jsou uvedené v katalogu, návodech a prospektech výrobců výrobku. Záruka se nevztahuje a prodávajíci nezodpovídá, například za nasledující vady:
  • materiální, nebo technické vady vzniknuté pri výrobě zařízení,
  • vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením (např. poškození plastových dílů výrobku, poškrábání displeje vzniknuté nesprávným čištením, poškození způsobené nárazy...),
  • vzniknuté použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou výrobce výrobku,
  • vzniknuté poškozením elektrostatickým výbojem,
  • vzniknuté použitím nesprávného, nebo chybného programového vybavení, ani na případné škody s tím spojené,
  • vzniknuté v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů, nebo provozováním v extrémně neobvyklých podmínkách,
  • v důsledku nekompatibility komponentů zakoupených na jiném místě než u prodejce tohto výrobku, pokud není tento komponent schválen prodejcem.
  • vzniknuté v důsledku neoprávněného zásahu do výrobku,
  • vzniknuté v důsledku hrubého porušování zásad provozování a používání výrobku opsaného např. v katalogu, návodě, prospektě, uživatelské příručce, baterce v noteboocích.
 • Postup při reklamačním konání, včetně nároku kupujícího z vad výrobku upravuje reklamační podmínky prodávajícího zveřejněný na internetové stránce prodávajícího mbtech.sk.
 • V případě, když je kupující považovaný za spotřebitele, ustanovení § 619 a nasl. Občanského zákonníku má přednost před dojednáním v tomto článku. Na nároky z vad výrobku se dále použijí ustanovení Občanského zákonníku.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího - spotřebitel

 • Ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, má kupující, kterým je spotřebitel, právo na odstoupení od smlouvy a včetně výrobku a to bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dní ode dne převzetí výrobku. Kupující, je oprávněný odstoupit od smlouvy i před začátkem uplynutí lhůty na odstoupení od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy je kupující oprávněný použít formulář na odstoupení od smlouvy, který mu poskytl prodávající a který je zveřejněný na internetové stránce prodávajícího mbtech.sk.
 • Výrobek vrácený kupujícímu nesmí být použitý ani poškozený, měl by být v původním obalu, pokud je to možné a při jeho vrácení je kupující povinný doložit doklad o koupi výrobku.
 • Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinný výrobek vrátit prodávajícímu a to na adresu sídla společnosti pokud se s prodávajícím nedohodli jinak.
 • V souladě s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochraně spotřebitele, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, předmětem který je:
  • poskytnutí služby, pokud s jejím poskytnutím výslovně souhlasil spotřebitel, a spotřebitel prohlásil že byl řádně poučený o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
  • prodej výrobku, nebo poskytnutí služby, kterých cena závisí od pohybu cen na finančním trhu, které prodejce nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít po dobu plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy,
  • prodej výrobku zhotoveného podle osobitných požadavcích spotřebitele, výrobku vyrobeného na míru, nebo výrobku určeného osobně pro jednoho spotřebitele,
  • prodej výrobku, který podléhá rychlému snížení jakosti, nebo skáze,
  • prodej výrobku uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodný vrátit z důvodu ochrany zdraví, nebo z hygienických důvodů, kterého ochranný obal byl po dodání porušený,
  • prodaj výrobku, který může být vzhledem na svoji povahu po dodání neoddělitelně zaměněný s jiným výrobkem,
  • prodej alkoholických nápojů, kterým byla cena dohodnutá v čase uzavření smluvy, přitom jejich dodání je možné uskutečnit nejdřív po 30 dnů a jejich cena závisí od pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
  • vykonání naléhavých oprav, nebo údržby, o které spotřebitel vysloveně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, kterých předmětem je prodej jiného výrobku, jak náhradních dílů potřebných na vykonaní opravy, nebo údržby, pokud byly uzavřené v době návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby, nebo výrobky dopředu neobjednal,
  • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih, nebo počítačového softveru prodávaných v ochranném obale, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
  • prodej periodické tiskárny s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obale,
  • poskytnutí ubytovacích služeb na jiný jako ubytovací účel, přeprava výrobku, nájem automobilu, poskytnutí stravovacích služeb, nebo poskytnutí služeb související s činnostmi v rámci volného času a podle, které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase, nebo v dohodnuté lhůtě,
  • poskytování elektronického obsahu jinak jak na hmotném nosiči, když se jeho poskytování začalo s vysloveným souhlasem spotřebitele a spotřebitel vyhlásil, že byl řádně poučený o tom, že vyjádřením tohto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

7. Závěrečné ustanovení

 • Tyto VPP nabývají platnost a účinnost dnem jejich zveřejnění na webové stránce prodávajícího mbtech.sk.
 • VPP platí v tom rozsahu a znění, v jakém jsou na webové stránce prodávajícího zveřejněné v čase odeslaní objednávky kupujícího prodávajícímu.
 • V případě, že se některé ustanovení těchto VPP stanou celkem, nebo zčásti neplatné, nebo neúčinné, není tím dotknutá platnost a účinnost ostatních ustanovení. Namísto neplatných, nebo neúčinných ustanovení se použijí ustanovení příslušných právních předpisů.
 • Pro doručování elektronických zpráv adresovaných kupujícímu platí, že když prodávající neobdrží chybové hlášení o nemožnosti doručení zprávy (e-mailu, nebo sms zpráva) na poskytnutou e-mailovou adresu, resp. telef. číslo kupujícího (mobil), považuje se tato zpráva (e-mail alebo sms zpráva) za doručenou na další den od tohoto odeslání, pokud konkrétní právní předpisy neustanovují jinak. Pro doručování elektronických zpráv adresovaných prodávajícímu (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za nedoručenou do momentu, kdy ji příjímatel prodávajícího nepotvrdí kupujícímu špatnou e-mailovou zprávou. Zásilka se považuje za doručenou i v případě, jak ji adresát odmítne převzít, nebo i v případě, že si ji adresát vlastním zaviněním, nebo vlastním opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručení uplynutím úložné doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o tom musí odesílatel prokázat podložený důkaz. Oznámení doručované prostředníctvím doručovatele – kurýrní služba (například DHL, IN TIME, UPS) budou považované za doručené momentem převzetí smluvní stranou. V případě neúspešnosti doručení kurýrní službou se bude považovat za moment doručení třetí den po vykonání prvího pokusu o doručení, přitom vykonání pokusu o doručení se prokáže potvrzením doručovatele – kurýrní služby. Je výlučným oprávněním prodávajícího rozhodnout jakou formou a v kterých případech touto formou bude komunikovat s kupujícím (sms alebo e-mail, nebo jiný vhodný způsob).
 • Když se prokáže, že některé z ustanovení VPP a/nebo Zmluvy jsou neplatné, nebo neúčinné, nemá taková neplatnost, nebo neúčinnost za následek neplatnost, nebo neúčinnost dalších ustanovení Smluvy a/nebo VPP. V takovém případě se strany zavazují bezodkladně nahradit takové neplatné, nebo neúčinné ustanovení novým tak, aby byl zachovaný účel, sledovaný příslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho přijetí, resp. uzavřením této smluvy.
 • Rozhodujícím hmotným a procesním právem (governing law) je právo Slovenské republiky. Všechny spory, které vznikají z VPP, Smlouvy nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů z dodávek výrobku budou projednávat a rozhodovat výhradně soudy ze Slovenské republiky podle práva SR.
 • Spoločnost MB TECH BB s.r.o., se sídlem Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 622 524, spracovává na základě zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění jako provozovatel osobní údaje svých zákazníků – kupujících (dále i jako „dotknuté osoby“), a to v rozsahu potřebném pro řádné plnění povinností prodávajícího, např: titul, jméno a příjmení kupujícího, adresa trvalého pobytu kupujícího, případně adresa pro dodaní výrobku, nebo adresa pro doručování písemností, telefonicky, mobilní a e-mailový kontakt kupujícího, údaje o objednávce kupujícího, údaje potřebné pro řádné vybavení reklamace výrobku apod. Prodávající jako provozovatel zpracování osobních údajů kupujících za účelem řádného plnění smluvních povinností při prodeji výrobku kupujícím ve smyslu těchto VPP (zejména uzavření, plnění, změna a ukončení Smlouvy, vystavování daňového dokladu a pod.), a to po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování osobních údajů, nejdéle však po dobu trvání smluvního vztahu prodávajícího a kupujícího, resp. do úplného urovnání všech práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu stran, nebo na jinou dobu stanovenou platnými právními předpisy.
 • Prodávající je oprávněný zpracované osobní údaje kupujícího zpřístupnit v nevyhnutelném rozsahu za účelem řádného plnění svých smluvních povinností k třetí osobě, která se podílí na plnění smluvních povinností prodávajícího (např. přepravce výrobku), další osobě, která prodávajícího zastupuje, nebo jinak chrání jeho oprávněné zájmy (osoba oprávněná na vymáhání a inkaso pohledávek, advokát a pod.), co kupující objednáním výrobku a uzavřením Smlouvy s prodávajícím bere na vědomí a souhlasí s tím.
 • Dotčené osoby mají právo vyžadovat od prodávajícího potvrzení, nebo prodávající zprávu o jejich osobních údajích, včetně seznamu zpracovaných osobních údajů, dále mají právo na opravu, nebo likvidaci nesprávných, neúplných, nebo neaktuálních osobních údajů, na jejich blokování jako i na uplatnění dalších práv uvedených v § 28 a nasl. zákona o ochraně osobních údajů.
 • Ve smyslu zákona č. 128/2000 Z. z. o státní kontrole, všeobecném orgáně dozoru v ochraně spotřebitele na vnitřím trhu je Slovenská obchodní inspekce, adresa pro doručování: Slovenská obchodní inspekce, poštovní poplatek 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, bližší kontaktní údaje http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Přihlášení

Chybný email, heslo nebo neregistrovaný uživatel.

Třídy a označení produktů

Technický stav všech námi prodávaných produktů je 100%. Pro všechny námi prodávané produkty platí plná záruka jako na nové produkty.

Rozdělení baterií Refurbished notebooků do tříd na základě testování speciálním zátěžovým testem:

NB

nová baterie (** Záruka na kapacitu 12 měsíců)

VD

70 - a víc min.  (*   Záruka na kapacitu 90 dní)  (bežná práce - Internet a MS Office)

DB

30 - 70min.    (*   Záruka na kapacitu 60 dní)  (bežná práce - Internet a MS Office)

SB

15 - 30min.    (*   Záruka na kapacitu 30 dní)  (bežná práce - Internet a MS Office)

BB

(v notebooku je baterka, ale je špatná  -  nefunkční)

Rozdělení Refurbished notebooků do kosmetických tříd:

A- Trieda

Nejprodávanější třída, garance dobrého vzhledu. Minimální kosmetické vady (drobný škrábanec na plastu,...). Ekvivalentní několika týdennímu použití. Displej je v 100% stavu, jako nový.

B+ Trieda

Displej notebooku v 100% stavu, avšak notebook vykazuje větší stopy předešlého užívání a kosmetické vady jsou viditelnější. Hardware 100% stav.

B Trieda

Víc viditelné kosmetické vady na plastech a displeji. Zařízení je samozřejmě 100% funkční a vady nemají vliv na technický stav produktu. Detailní fotky produktů najdete v Galerii, kde si vyhovující kus můžete rovnou objednat.

Rozdělení Refurbished monitorů do kosmetických tříd:

A Trieda

Displej 100% stav, viditelné známky použití mohou být jen na plastech.

A- Trieda

Minimální kosmetické vady na displeji, které lze při bežné práci těžko identifikovat (vadný pixel, škrábanec), známky použití povolené i na plastech.

B+ Trieda

Větší kosmetické vady na displeji (například větší škrábanec, víc vadných bodov, větší flek) avšak nepřekáží při práci a jsou plně použitelné

B Trieda

Značné poškození displeje, plastů, například pixelové pásy, velké škrábance a podobně. Využitelné na méně používaných místech, například k serverům atd. Velké cenové zvýhodnění. V Galerii daného kusu najdete detailní fotky i možnost objednat.

Rozdělení Refurbished all in one do kosmetických tříd:

A Trieda

Displej 100% stav, minimální kosmetické vady.

A- Trieda

Minimální viditelné drobné vady na pohledové části. Větší kosmetické vady přípustné na nepohledových stranách (vzadu, zboku).

B+ Trieda

Menší kosmetické vady i na displeji (nepřekáží při práci), viditelnější kosmetické vady i na pohledových stranách.

B Trieda

Větší kosmetické vady na displeji (nepřekáží při práci), poškození plastů mohou být větší (prasknuté, odlomené), vysoké cenové zvýhodnění! V Galerii daného kusu najdete detailní fotky i možnost objednat.

Rozdelení Renew produktů:

G GOOD

Produkt ve 100% stavu. Žádné známky použití, v originálním balení.

S SILVER

Produkt ve 100% stavu. Bez viditelnějších stop jakéhokoliv používaní, chybí jen původní obal. Plná záruka jako na nové.

B BRONZE

Může obsahovat jemné, málo viditelné škrábance, vzniklé při Remarketed procesu.Cenové zvýhodnění. Plná záruka jako na nové.

B- BRONZE-

Viditelnější známky předešlého používaní, viditelnější škrábance. Drobné škrábance mohou být na displeji, bez fleků. Informujte se o stavu u vašeho prodejce. Největší cenové zvýhodnění. Plná záruka jako na nové.

Reklamační podmínky

Záruka sa vztahuje na chyby materiálu, nebo technické chyby, které vzniknou při výrobě zařízení.

Reklamační podmínky

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:
zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zák.č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Pro zlepšení kvality našich stránek používáme cookies. Tím, že pokračujete v prohlížení stránek bez změny nastavení Vašeho prohlížeče, souhlasíte s jejich používáním. Více o používání souborů cookies.