Opći uvjeti prodaje

Veleprodaja

Opći uvjeti prodaje

1. Opće odredbe

 • Ovi Opći uvjeti prodaje (u daljnjem tekstu OUP) tvrtke MB TECH BB s.r.o., operatera internetske trgovine sa sjedištem Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica, matični broj: 36622524, upisan u trgovački registar Okružnog suda u Banskoj Bystrici, odjeljak: d. o. o., broj uloška: 8822/S (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) odnose se na svu poslovnu suradnju ostvarenu prilikom prodaje robe od strane Prodavatelja prema potrošačima putem internetske trgovine Prodavatelja. Kupci Prodavatelja mogu biti fizičke osobe (u daljnjem tekstu Kupac). Nadalje, ti poslovni odnosi regulirani su Zakonom br. 40/1964 skupnog Građanskog zakona (u daljnjem tekstu: Građanski zakon), Zakonom br. 250/2007 skupnog Zakona o zaštiti potrošača, izmjenama Zakona br. 372/1990 Slovačkog nacionalnog vijeća za prekršaje, te izmjenama Zakona br. 102/2014 skupnog Zakona o zaštiti potrošača u prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora na daljinu ili ugovora izvršenih izvan poslovnih prostora Prodavatelja (u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti potrošača).
 • Isključena je primjena bilo kojih drugih uvjeta za Kupca koji su eventualno navedeni u narudžbama Kupca, drugim dokumentima, porukama ili e-mailovima koji su u suprotnosti s ovima.
 • Kupac izražava suglasnost s ovim uvjetima klikom na odgovarajuće polje prije slanja narudžbe na web stranici prodavatelja mbtech.sk. Slanjem narudžbe Kupac potvrđuje da podnošenje narudžbe ujedno znači i obvezu plaćanja cijene naručene robe.

2. Sklapanje ugovora - narudžba

 • Ugovor o kupoprodaji, prema kojem se vrši prodaja robe od Prodavatelja do Kupca, nastaje temeljem narudžbe Kupca koju je potvrdio Prodavatelj. Kupac kreira narudžbu robe putem elektroničkog obrasca dostupan na internetskoj stranici prodavatelja mbtech.sk. Poslana narudžba postaje obvezujuća za Kupca od trenutka slanja Prodavatelju. Time nije povrijeđena odredba čl. 7 (5) Zakona o zaštiti potrošača. Narudžba sadrži najmanje identifikacijske podatke kupca u sljedećem opsegu: ime, prezime, e-mail adresu, broj telefona, naziv robe, točnu specifikaciju robe, količinu naručene robe, točno mjesto isporuke robe (adresa dostave), prijevozno sredstvo i način plaćanja kupoprodajne cijene.
 • Prodavatelj zadržava pravo odbiti narudžbu Kupca ili otkazati već potvrđenu narudžbu zbog ozbiljnih razloga (tražena roba nije na zalihi,  Prodavatelj ne može nabaviti ili isporučiti robu Kupcu u traženoj količini), a kupac o tome mora biti obaviješte (putem telefona, u pisanom obliku, putem e-maila).
 • Ako je Kupac krajnji potrošač, sastavni dio kupoprodajnog ugovora su Informacije za potrošača koje Prodavatelj dostavlja Kupcu prije sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Uvjeti plaćanja

 • Kupac će platiti kupovnu cijenu robe, čija je narudžba prihvaćena od strane Prodavatelja, a koja je važeća u trenutku potvrde narudžbe od strane Prodavatelja, i to u predviđenom roku.
 • Kupovna cijena za robu je cijena navedena na odabranoj stavci web stranice prodavatelja mbtech.sk. Kupovna cijena uključuje PDV. Troškovi prijevoza robe do potrošača bit će dodani navedenoj kupovnoj cijeni (u daljnjem tekstu Kupovna cijena).
 • Kupovna cijena bit će plaćena u gotovini od strane Kupca Prodavatelju ili prenesena od Kupca na račun Prodavatelja u trenutku preuzimanja robe.

4. Uvjeti dostave

 • Prodavatelj isporučuje robu svojom distribucijom ili uslugom ekspresne kurirske dostave na adresu Kupca navedenu u narudžbi.
 • Prodavatelj u pravilu isporučuje robu Kupcu u roku 7 radnih dana od datuma potvrđivanja narudžbe Kupca, pod uvjetom da je roba koju je naručio Kupac raspoloživa u skladištu Prodavatelja. Ako roba naručena od strane Kupca nije raspoloživa na skladištu Prodavatelja na dan narudžbe, Prodavatelj će obavijestiti Kupca o datumu kada će roba biti isporučena Kupcu. Ako roba ne može biti isporučena Kupcu u roku 7 radnih dana od dana kada Prodavatelj potvrdi narudžbu Kupca, Prodavatelj će o tome obavijestiti Kupca. Ako Prodavatelj kasni s isporukom robe prema prethodnoj klauzuli, Kupac može odustati od kupnje ili ugovoriti novu isporuku robe s Prodavateljem. Kupac ima pravo koristiti Prodavateljevu uslugu ekspresne dostave robe u roku od 24 sata od trenutka potvrde Kupčeve narudžbe od strane Prodavatelja, uz napomenu da se to naplaćuje u skladu s Prodavateljevim cjenikom važećim u trenutku potvrde Kupčevog naloga od strane Prodavatelja. Ako je Prodavatelj u kašnjenju s isporukom robe Kupcu i Kupac ne odustane od Ugovora, Kupac ima pravo od Prodavatelja zatražiti ekspresnu dostavu robe. U tom slučaju Prodavatelj će isporučiti robu Kupcu koristeći ekspresnu uslugu o vlastitom trošku.
 • Isporuka robe bit će završena za Prodavatelja:
  • nakon predaje robe Kupcu na mjestu isporuke pod uvjetom da je prijevoz robe osigurao Prodavatelj,
  • nakon predaje robe prvom prijevozniku kojeg je odabrao Kupac ili nakon slanja robe Kupcu,
  • nakon osobnog preuzimanja robe od strane Kupca u prostorima Prodavatelja tijekom radnog vremena Prodavatelja.
 • Kod isporuke robe Kupac će propisno provjeriti je li isporučena roba ispravna i potpuna prema članku 5. ovi odredbi. Prodavatelj neće uzeti u obzir bilo kakve nedostatke koji se mogu otkriti na preuzimanju robe, a koji su prijavljeni kasnije. Ako Kupac ne preuzme isporučenu robu, Kupac će platiti Prodavčeve opravdane troškove povratarobe u punom iznosu. Ako je Kupac krajnji potrošač, ova odredba neće utjecati na odredbu članka 10 (3) Zakona o zaštiti potrošača. Ako Kupac ne preuzme robu u roku 30 dana od poziva Prodavatelja da to učini, Prodavatelj ima pravo odustati od prodaje. Preuzimanje robe Kupac potvrđuje potpisom dostavnice s čitljivom naznakom imena i prezimena kupca. Ako dostavnica nije dostupna iz bilo kojeg razloga, Kupac će potvrditi preuzimanje robe potpisivanjem računa koji će se koristiti kao dostavnica. Ukoliko se Prodavatelj i Kupac ne dogovore drugačije u pisanom obliku, pravo vlasništva i rizik od oštećenja robe prenašaju se na kupca trenutkom preuzimanja robe od Prodavatelja. Ako Kupac kasni s preuzimanjem robe, rizik od oštećenja robe bit će prenesen na Kupca od prvog dana kašnjenja Kupca.

5. Uvjeti jamstva i odgovornost za nedostatke

 • Roba se proizvodi s najvećom pažnjom i primjenom najboljih materijala i tehnologija.
 • Prodavatelj jamči 24 mjeseca za robu počevši od datuma preuzimanja robe.
 • Prodavatelj daje jamstvo za nedostatke robe kako slijedi:
  • količinski nedostaci, odnosno nedostaci robe na temelju isporuke manje od ugovorene količine robe - Kupac ih mora prijaviti Prodavatelju najkasnije prilikom preuzimanja robe, inače Kupac gubi pravo reklamacije zbog takvih nedostataka. Ako kupac potpiše otpremnicu ili bilo koji drugi dokument kojim potvrđuje isporuku robe i ne navede takvu vrstu nedostatka robe, primjenjuje se odredba zakona o isporuci ugovorene količine robe Kupcu.
  • vidljiva mehanička oštećenja na robi, uključujući neprikladnu ambalažu i ogrebotine, kao i druge vidljive nedostatke vidljive u trenutku isporuke robe - Kupac ih mora prijaviti Prodavatelju najkasnije prilikom preuzimanja robe, inače Kupac gubi pravo reklamacije zbog takvih nedostataka. Ako Kupac potpiše dostavnicu ili bilo koji drugi akt kojim potvrđuje isporuku robe i na njemu ne navede takvu vrstu nedostataka robe, smatrat će se da je roba dostavljena Kupcu bez očitih nedostataka.
  • nedostaci koji se mogu otkriti raspakiravanjem robe - Kupac će odmah obavijestiti Prodavatelja o svim očitim nedostacima robe koji se mogu otkriti nakon njenog raspakiranja i neće dalje postupati s takvom robom i koristiti je, i
  • kvarovi koji se mogu otkriti samo uporabom robe - skriveni nedostaci koji Kupcu daju pravo i obvezu reklamacije kod Prodavatelja bez nepotrebnog odgađanja nakon otkrivanja, ali ne kasnije od 7 dana od dana kada su mogli ili morali biti otkriveni. Nakon isteka tog razdoblja, reklamacije kupca koja proizlaze iz takvih nedostataka neće se uvažiti.
 • Opća je obveza Kupca postupati s proizvodima prema uputama navedenim u katalozima, smjernicama i brošurama proizvođača robe. Jamstvo se neće primjenjivati i Prodavatelj neće biti odgovoran za sljedeće nedostatke:
  • materijalne ili tehničke greške nastale u proizvodnji opreme,
  • kvarovi nastali zbog nepravilnog korištenja i neprofesionalnog ili neprikladnog rukovanja (posebno oštećenja na plastičnim dijelovima proizvoda, ogrebotine na zaslonu zbog nepravilnog čišćenja, oštećenja uzrokovana udarima...),
  • greške nastale uslijed uporabe i postavljanja u suprotnosti s korisničkim priručnikom proizvođača robe,
  • oštećenja nastala uslijed elektrostatičkog pražnjenja,
  • greške nastale uslijed korištenja neprikladnog ili neispravnog softvera ili mogućih sličnih oštećenja,
  • greške nastale uslijed prirodnih katastrofa, viših sila, nasilja, klimatskih utjecaja ili rada u iznimno neuobičajenim uvjetima,
  • greške uzrokovane nekompatibilnošću komponenti kupljenih kod drugih prodavatelja, pod uvjetom da tu komponentu nije odobrio Prodavatelj,
  • greške nastale uslijed neovlaštenih radnji na proizvodu,
  • kvarovi nastali zbog grubog kršenja pravila rada i korištenja opisanih uglavnom u katalogu, uputama, brošuri, korisničkom priručniku i na bateriji u slučaju prijenosnih računala.
 • Postupak reklamacije, uključujući reklamacije Kupca koje proizlaze iz nedostataka robe, uređen je Prodavateljevim uvjetima jamstva objavljenim na web stranici prodavatelja mbtech.sk.
 • Ako se kupac smatra krajnjim potrošačem, odredbe članka 619 i idućih u Građanskom zakonu imaju prednost nad odredbama ovoga Zakona. U tom slučaju se na ove reklamacije primjenjuju Odredbe Građanskog zakona.

Odustajanje Kupca - Potrošača od Ugovora

 • U smislu Zakona o zaštiti potrošača, kupac kao krajnji potrošač ima pravo odustati od ugovora i vratiti robu u roku 14 dana od dana preuzimanja robe bez navođenja razloga. Kupac ima pravo odustati od ugovora čak i prije početka roka za odustajanje od ugovora. Prilikom raskida ugovora, Kupac može iskoristiti obrazac raskida ugovora kojega nudi Prodavatelj, a dostupan je na web stranici prodavača mbtech.sk.
 • Roba vraćena od strane Kupca ne smije biti korištena ili oštećena, mora biti u originalnom pakiranju ako je moguće, a Kupac će uz vraćenu robu priložiti račun o kupnji te robe.
 • Ako Kupac odustane od Ugovora, mora vratiti robu u službeno sjedište Prodavatelja, osim ako s Prodavateljem nije drugačije dogovoreno.
 • U skladu s odredbom članka 7 (6) Zakona o zaštiti potrošača, potrošači ne mogu raskinuti ugovor čiji je predmet:
  • pružanje usluge pod uvjetom da je započeta na temelju izričitog pristanka potrošača, a potrošač je izjavio da je propisno upućen na činjenicu da se, izražavajući takav pristanak, odrekao prava na povlačenje iz ugovora nakon pružanja takvih usluga pod uvjetom da je usluga pružena u cjelosti,
  • prodaja robe ili pružanje usluga čije cijene ovise o promjena cijena na financijskom tržištu izvan kontrole Prodavatelja, a koje bi mogle nastati tijekom razdoblja kad je moguće odustajanje od ugovora,
  • prodaja robe proizvedene po posebnim zahtjevima Kupca, roba po mjeri ili roba namijenjena jednom određenom potrošaču,
  • prodaja robe podložne brzom padu kvalitete ili kvarenju,
  • prodaja robe zatvorene u zaštitnoj ambalaži koja se ne smije vraćati iz zdravstvenih ili higijenskih razloga i koja je oštećena nakon isporuke,
  • prodaja robe koja bi, nakon isporuke, po svojoj prirodi mogla proizvesti nerazdvojnu mješavinu s drugom robom,
  • prodaja alkoholnih pića, čije su cijene dogovorene u vrijeme sklapanja ugovora, čija je isporuka moguća tek nakon 30 dana, a cijene ovise o fluktuaciji cijena na tržištu izvan kontrole Prodavatelja,
  • obavljanje hitnih popravaka ili održavanja koje je Kupac izričito zatražio od kupca; to se ne odnosi na ugovore o uslugama i ugovore čiji je predmet prodaja drugih dobara od rezervnih dijelova potrebnih za obavljanje takvog popravka ili održavanja pod uvjetom da su zaključeni tijekom posjeta prodavatelja potrošaču, a potrošač nije naručio takve usluge ili robu unaprijed,
  • prodaju audio zapisa, vizualnih zapisa, audiovizualnih zapisa, knjiga ili softvera koji se prodaju u zaštitnom pakiranju pod uvjetom da je potrošač otpakirao takvo pakiranje,
  • prodaja časopisa isključujući prodaju na temelju pretplate i prodaja knjiga koje se ne isporučuju u zaštitnoj ambalaži,
  • pružanje usluga smještaja u druge svrhe koje nisu smještaj, prijevoz robe, iznajmljivanje vozila, pružanje ugostiteljskih usluga ili pružanje usluga rekreacije, za koje se Prodavatelj obvezuje pružati takve usluge u određeno vrijeme ili u dogovorenom roku,
  • ponuda elektroničkih sadržaja koji nisu na fizičkim medijima, pod uvjetom da je takva usluga započela temeljem izričitog pristanka potrošača i da je potrošač izjavio da je propisno upućen na činjenicu da se izražavajući takav pristanak odrekao prava na odustajanje ugovora.

7. Završne odredbe

 • Ovi OUP postaju važeći i primjenjuju se danom objave na web stranicama Prodavatelja mbtech.sk.
 • OUP se primjenjuju u opsegu i formulacijama objavljenim na internetskoj stranici Prodavatelja u trenutku slanja narudžbe Kupcu Prodavatelju.
 • Ako bilo koja odredba ovog Ugovora postane u cijelosti ili djelomično nevažeća ili nedjelotvorna, to neće utjecati na valjanost i učinak drugih odredbi. Umjesto nevažećih ili nedjelotvornih odredbi, primjenjuju se odredbe odgovarajućih propisa.
 • Što se tiče dostave elektroničkih poruka upućenih Kupcu - primjenjivat će se princip po kojem ako Prodavatelj ne primi poruku o pogrešci koja kaže da se poruka (e-mail ili SMS) ne može dostaviti na adresu e-pošte ili broj telefona (mobitela) koji je dao Kupac, takva će se poruka (e-mail ili SMS) smatrat će se dostavljenom sljedećeg dana nakon datuma slanja, osim ako uvjerljivi propisi ne kažu drugačije. Što se tiče dostave elektroničkih poruka upućenih Prodavatelju (e-mail), primjenjivat će se pravilo da se elektronički dokumenti smatraju nedostavljenim ako Prodavatelj ne potvrdi njihov primitak slanjem odgovora Kupcu.

Smatra se da su pošiljke isporučene čak i u slučaju da ih primatelj odbije preuzeti ili ih nije preuzeo zbog vlastite krivnje ili nemara. U tom slučaju smatrat će se da su isporučeni nakon isteka vremena skladištenja u pošti u trajanju koje je odredio pošiljatelj i nakon vraćanja dokumentirane i neoštećene potvrde pošiljatelju.

Obavijesti dostavljene putem prijevoznika - kurirske službe (posebno DHL, IN TIME, UPS) smatrat će se isporučenim od trenutka njihovog preuzimanja od strane ugovornog partnera. Ako dostava putem kurirske službe nije uspješna, treći dan nakon prvog pokušaja isporuke smatrat će se trenutkom isporuke, a pokušaj isporuke dokumentira se izjavom prijevoznika - kurirske službe. Prodavatelj je jedini nadležan odlučiti o načinu komunikacije s Kupcem (SMS ili e-mail ili nekom drugom odgovarajućom metodom) i situacijama u kojima će se ta metoda koristiti.

 • Ako se dokaže da je bilo koja odredba OUP i/ili Ugovora nevažeća ili nedjelotvorna, to neće učiniti ostale odredbe Ugovora i/ili OUP nevažećim ili nedjelotvornim. U tom slučaju, ugovorne strane se obvezuju da će takvu nevažeću ili neučinkovitu odredbu zamijeniti novom kako bi se zadržala svrha odgovarajuće nevažeće ili neučinkovite odredbe u vrijeme donošenja ili sklapanja ugovora.
 • Slovački zakon je vodeće materijalno i procesno pravo. O svim sporovima koji proizlaze iz OUP i Ugovora ili u vezi s njima, uključujući sporove kod isporuke robe, pregovarat će i odlučivati isključivo sudovi u Slovačkoj Republici u skladu sa slovačkim zakonom.
 • MB TECH BB s.r.o. sa sjedištem u Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica, matični broj: 36622524 kao operater obrađuje osobne podatke svojih klijenata - kupaca (u daljnjem tekstu: “predmetne osobe” prema Zakonu br. 122/2013 skupnog Zakona o zaštiti osobnih podataka i  izmjenama i dopunama određenih akata) u opsegu koji je potreban za obavljanje djelatnosti Prodavatelja, a posebno: stupanj obrazovanja, ime i prezime kupca, njegova stalna adresa ili adresa za isporuku robe ili adresa za slanje dokumenata, broj telefona i mobitela, e-mail kontakt Kupca, podatke o narudžbi Kupca, podatke potrebne za uredno postupanje s naručenom robom, itd. Prodavatelj kao operator obrađuje osobne podatke kupaca u svrhu urednog izvršavanja ugovornih obveza prilikom prodaje robe kupcima u smislu ovog Ugovora (osobito sklapanje, izvršenje, izmjena i raskid Ugovora, izdavanje poreznih dokumenata, i dr.), tijekom razdoblja potrebnom za ispunjavanje svrhe obrade osobnih podataka, ali ne dulje od trajanje ugovornog odnosa između Prodavatelja i Kupca ili do potpunog namirenja svih prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između stranaka ili unutar drugog razdoblja određenog važećim propisima.
 • U svrhu pravovremenog izvršavanja ugovornih obveza, Prodavatelj ima pravo otkriti obrađene osobne podatke Kupca u nužnom opsegu trećim osobama koje sudjeluju u izvršavanju Prodajnikovih ugovornih obveza (kao što je prijevoznik robe), te osobama koje zastupaju Prodavatelja ili štite Kupčeve povlaštene interese na bilo koji drugi način (osobe ovlaštene za izvršenje i naplatu potraživanja, odvjetnika itd.). Kupac razumije i s time se slaže činom naručivanjem robe i sklapanjem Ugovora s Prodavateljem.
 • Osobe na koje se to odnosi imaju pravo tražiti od Prodavatelja potvrdu o tome da li Prodavatelj obrađuje njihove osobne podatke, uključujući i popis obrađenih osobnih podataka. Osim toga, imaju pravo na ispravke ili uklanjanje netočnih ili nepotpunih ili zastarjelih osobnih podataka, na njihovo blokiranje, kao i na izvršenje drugih prava iz članka 28 Zakona o zaštiti osobnih podataka.
 • Prema Zakonu br. 128/2000 skupine Zakona o državnoj inspekciji, Opći inspektorat za zaštitu potrošača na unutarnjem tržištu je slovačka trgovinska inspekcija (SOI): Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27.

Prijava

Kriva email adresa ili šifra, ili neregistrirani korisnik.

Klase i oznake proizvoda

Tehničko stanje svih naših proizvoda je 100%. Svi prodani proizvodi podložni su punom jamstvu za nove proizvode.

Particioniranje obnovljenih baterija za prijenosna računala u klase na temelju testiranja posebnih opterećenja:

NB

Nova baterija (** Jamstvo kapaciteta za 12 mjeseci)

VD

70 - i više min. (* Jamstvo kapaciteta 90 dana) (zajednički rad - Internet u MS Office)

DB

30 - 70 min. (* Jamstvo kapaciteta 60 dana) (zajednički rad - Internet u MS Office)

SB

15 - 30 min. (* Jamstvo kapaciteta 30 dana) (zajednički rad - Internet u MS Office)

BB

(U bilježnici je baterija, ali je loša - ne radi)

Refurbished Laptops by cosmetic classes:

A- Class

Najprodavaniji razred koji jamči dobar izgled. Minimalni kozmetički nedostaci (mala ogrebotina plastika, ...) Odgovara višesatnom korištenju. Zaslon je 100 posto nov.

B+ Class

Laptop zaslon u stanju 100%, ali prijenosno računalo pokazuje više tragova prethodnog tretmana i kozmetike nedostaci su vidljiviji. Hardverski status 100%.

B Class

Vidljiviji kozmetički nedostaci na plastici i zaslonu. Uređaj je, naravno, 100% funkcionalan i nedostaci ne utječu na tehničko stanje proizvoda. Detaljne fotografije proizvoda možete pronaći u sekciji Galerija gdje možete naručiti i proizvod.

Obnovljeni monitori po klasama kozmetike:

A Class

Prikaz 100% statusa, vidljivi znakovi uporabe mogu biti na plastici.

A- Class

Minimalni kozmetički nedostaci na zaslonu koji se teško prepoznaju u zajedničkom radu (neispravan piksel, na plastici su također dopušteni znakovi uporabe.

B+ Class

Veći kozmetički nedostaci na zaslonu (na primjer, veće ogrebotine, neispravniji pikseli, veći razmazu), ali ne smetaju poslu i potpuno su upotrebljivi

B Class

Značajne štete na zaslonu, plastika, kao što su pruge, velike ogrebotine i slično. Može se koristiti na manje korištenim mjestima, kao što su poslužitelji i tako dalje. Velika prednost u odnosu na cijenu. Detaljne fotografije proizvoda možete pronaći u galerijskom odjeljku točnog proizvoda gdje možete naručiti i proizvod.

Obnovljeno sve u jednom prema klasama kozmetike:

A Class

Prikazuje 100% stanje, minimalne kozmetičke nedostatke.

A- Class

Minimalno vidljivi manji nedostaci u vidljivom dijelu. Veći kozmetički nedostaci dopuštenog ne-pogleda strane (leđa, sa strane).

B+ Class

Manji kozmetički nedostaci, čak i na zaslonu (ne spriječiti na poslu) više vidljive kozmetičke i na vidljivim stranama

B Class

Manji kozmetički nedostaci, čak i na zaslonu (ne spriječiti na poslu) više vidljive kozmetičke i na vidljivim stranama. Detaljne fotografije proizvoda možete pronaći u galerijskom odjeljku točnog proizvoda gdje možete naručiti i proizvod.

Obnovite robu:

G ZLATO

Roba u stanju 100%. U izvornom pakiranju nema znakova uporabe.

S SREBRO

Roba u stanju 100%, bez vidljivih znakova uporabe, nedostaje samo originalna ambalaža. Puno jamstvo kao novo.

B BRONZA

Može sadržavati sitne, jedva vidljive ogrebotine, nastale tijekom ponovnog postupka. Cijena prednost. Puno jamstvo kao novo.

B- BRONZA-

Vidljiviji znakovi prethodne uporabe, vidljivije ogrebotine. Male ogrebotine mogu biti na zaslonu, bez ljusaka. Za informacije o stanju zatražite svog prodavača. Najveća prednost u cijeni. Puno jamstvo kao novo.

Uvjeti polaganja prava

Jamstvo pokriva materijalne pogreške ili tehničke pogreške koje su rezultat proizvodnje opreme.

Pravila polaganja prava

Pravila za žalbe izdaju se u skladu s odredbama:
law.No. 40/1964 Zb. Građanski zakonik je izmijenjen
law.No. 634/1992 Zb. O zaštiti potrošača kako je izmijenjena

Koristimo kolačiće kako bi unaprijedili kvalitetu naših web stranica. Nastavkom pregledavanja naših web stranica bez promjena postavki vašeg preglednika pristajete na korištenje kolačića. Više o korištenju kolačića.